List of active policies

Name Type User consent
Regulamin korzystania z Platformy EAR Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Privacy policy All users
Polityka prywatności Privacy policy All users

Summary

Regulamin korzystania z Platformy EAR 

Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Full policy

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.      Regulamin określa zasady korzystania z Usługi świadczonej za pośrednictwem platformy e-learningowej, w tym:

1)      rodzaj i zakres Usługi;
2)      warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usługi;
3)      warunki świadczenia Usługi;
4)      tryb postępowania reklamacyjnego.

2.      W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1031/2019 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 18 września 2019 r., dostępnego na stronie internetowej ear.oirpwarszawa.pl.

3.      Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie przed postanowieniami Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.

4.      Usługa jest świadczona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa, tel. +48 22 862 41 69, adres poczty elektronicznej oirp@oirpwarszawa.pl, NIP 526-025-09-43.

5.      Usługa polega na zapewnieniu Użytkownikom dostępu za pośrednictwem Platformy EAR do różnych form zajęć szkoleniowych prowadzonych w ramach doskonalenia zawodowego lub zajęć dla aplikantów radcowskich o funkcjonalnościach umożliwiających wprowadzanie i przechowywanie informacji o uczestnictwie i uzyskanych punktach szkoleniowych lub odbytych zajęciach.

6.      Usługa jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, na zasadach określonych w ustawie
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

 

§ 2.

Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1)      Platforma EAR, Serwis – system elektroniczny dostępny w sieci Internet w domenie ear.oirpwarszawa.pl, dedykowany członkom samorządu radców prawnych, zapewniający dostęp do materiałów szkoleniowych i umożliwiający udział oraz zarządzanie Szkoleniami przy użyciu udostępnionych w nim funkcjonalności;
2)      Dane – wszelkie informacje i treści zamieszczane przez Użytkownika na Koncie lub w inny sposób przekazane przez Użytkownika Usługodawcy w celu ich udostępnienia w Serwisie, w tym również dane osobowe;
3)      Konto – profil osoby na Platformie EAR, po zalogowaniu umożliwiający korzystanie z udostępnionych przez Usługodawcę materiałów oraz Szkoleń;
4)      Regulamin – Regulamin korzystania z Platformy EAR Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie przeznaczony dla członków samorządu radców prawnych;
5)      Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną - Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, stanowiący załącznik do uchwały Nr 1031/2019 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie z dnia 18 września 2019 r.; 
6)      Szkolenia – dostępne online różne formy edukacyjne, w tym wykłady, webinaria oraz inne formy zajęć, które są dostarczane przez Usługodawcę w ramach Platformy EAR;
7)      Usługa – usługa polegająca na zapewnieniu Użytkownikom dostępu do Platformy EAR, o funkcjonalnościach umożliwiających korzystanie ze Szkoleń udostępnionych przez Usługodawcę w celu poszerzenia wiedzy oraz realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego;
8)      Usługodawcę – Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa;
9)      Użytkownika – każda osoba fizyczna wpisana na listy prowadzone przez rady okręgowych izb radców prawnych (radca prawny, prawnik zagraniczny, aplikant radcowski) korzystającą z Usługi, zobowiązaną do przestrzegania Regulaminu;

 

§ 3.

Zakładanie Konta Użytkownika

1.      Zakładanie Konta jest dobrowolne i bezpłatne.
2.      Warunkiem założenia Konta jest przeprowadzenie przez Użytkownika w całości procedury rejestracji znajdującej się na stronie: ear.oirpwarszawa.pl i akceptacja Regulaminu.
3.      Usługodawca dokonuje weryfikacji zgłoszonych przez Użytkownika danych w ciągu 3 dni roboczych.
4.      Usługodawca może odmówić założenia Konta, a także czasowo zablokować lub usunąć Konto Użytkownika, jeśli podane przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji Dane okażą się niezgodne z prawdą. Rejestracja, która zostanie odrzucona przez Usługodawcę skutkuje usunięciem danych Konta.
5.      Korzystanie przez Użytkownika z Usługi rozpoczyna się w momencie otrzymania potwierdzenia rejestracji wysłanego przez Usługodawcę, oznaczającego zawarcie przez Użytkownika z Usługodawcą, umowy o świadczenie Usługi określonej w Regulaminie;

 

 § 4.
Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi

1.      Umowa o korzystanie z Usługi zostaje zawarta z chwilą założenia Konta i zaakceptowania Regulaminu przez Użytkownika.
2.      Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usługi, a także, na jego żądanie, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
3.      Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak stanowi warunek skorzystania z Usługi.
4.      Umowa o korzystanie z Usługi zostaje zawarta na czas nieokreślony.
5.      Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować ze świadczenia Usługi. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy o rezygnacji z Usługi na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie.
6.      Umowa o świadczenie Usługi wygasa z chwilą skreślenia Użytkownika z odpowiednich list prowadzonych przez Radę OIRP w Warszawie lub właściwe rady okręgowych izb radców prawnych.
7.      W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień przepisów prawa, Regulaminu, Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną lub działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, Usługodawca może, według swojego wyboru, czasowo zablokować Użytkownikowi dostęp do Usługi lub rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.
8.      Czasowe zablokowanie dostępu do Usługi trwa przez okres niezbędny do usunięcia przyczyny stanowiącej podstawę zablokowania, w szczególności zaniechania naruszeń i naprawy ich skutków. Usługodawca informuje Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Usługi.
9.      Usługodawca może zawiesić bądź zakończyć świadczenie Usługi po uprzednim poinformowaniu Użytkowników na podane przez nich adresy poczty elektronicznej lub opublikowanie tej informacji na stronie internetowej Usługodawcy.
10.  W razie zawieszenia, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, dostęp Użytkownika do Usługi zostaje zablokowany. Usługodawca usuwa Konto użytkownika w terminie 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o świadczenie Usług. Usługodawca ma jednak prawo zachować kopię danych dotyczących Konta Użytkownika w zakresie, w jakim jest to niezbędne do potwierdzenia uczestniczenia w Szkoleniach, w celu udokumentowania przez Użytkownika wywiązania się z realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego lub jeżeli jest to konieczne do celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

§ 5.

Ogólne warunki świadczenia Usługi

1.      Świadczenie Usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika obejmuje:

1)      udostępnienie Szkoleń i umożliwienie uczestniczenia w nich online;
2)      udostępnienie materiałów szkoleniowych możliwych do pobrania lub wyświetlenia w ramach Serwisu;
3)      przechowywanie informacji o uczestnictwie w Szkoleniach.

2.      Usługodawca świadczy Usługę zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną i obowiązującymi przepisami prawa. Korzystanie z Usługi jest dobrowolne.
3.      Usługa jest świadczona Użytkownikom nieodpłatnie. Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie na własny użytek.
4.      Usługodawca zobowiązuje się do zachowania należytych standardów bezpieczeństwa przy świadczeniu Usługi w celu zachowania bezpieczeństwa i integralności danych.
5.      Usługodawca może według własnego wyboru wprowadzać zmiany w funkcjonalnościach Usługi oraz dodawać nowe funkcjonalności.
6.      Użytkownik nie może udostępniać danych do logowania do Konta osobom trzecim ani w inny sposób umożliwiać im publikowania informacji w Serwisie.
7.      W przypadku utraty danych do logowania lub stwierdzenia nieautoryzowanego dostępu do Konta lub podejrzenia takiego zdarzenia, Użytkownik zobowiązany jest jak najszybciej dokonać zmiany danych do logowania za pośrednictwem Serwisu i poinformować o zdarzeniu Usługodawcę.
8.      Użytkownik potwierdza, że jest świadomy niebezpieczeństwa utraty bądź ujawnienia danych wiążącego się z korzystaniem z sieci Internet. Użytkownik zobowiązany jest stosować właściwe środki techniczne w celu minimalizacji powyższego niebezpieczeństwa, w szczególności przez stosowanie programów antywirusowych oraz zachowanie w poufności danych dotyczących logowania do Konta.
9.      Niedozwolone jest korzystanie z Usługi w sposób sprzeczny z prawem, Kodeksem Etyki Radcy Prawnego, Regulaminem, Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, dobrymi obyczajami lub w jakikolwiek sposób naruszający dobra osobiste lub interes Usługodawcy, a także działanie przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników.
10.  Niedozwolone jest podejmowanie działań utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Usługi, działań w celu przełamania zabezpieczeń Serwisu, a także stosowanie ukrytych kanałów dostępu, Złośliwego oprogramowania typu „wirusy”, „robaki”, „bomby czasowe”, „konie trojańskie” i innych mechanizmów umożliwiających dostęp niezgodny z intencją Usługodawcy lub mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie infrastruktury lub oprogramowania Usługodawcy lub Użytkowników.
11.  W każdym czasie, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności działania Użytkownika z Regulaminem, w tym podejrzenia naruszenia praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych osób trzecich, Usługodawca zastrzega sobie prawo weryfikacji danych wprowadzonych przez Użytkownika, prawo usunięcia danych z Serwisu, prawo czasowego zablokowania dostępu do Usługi, a także do usunięcia Konta.

 

§ 6.
Prawa autorskie

1.      Serwis, inne elementy Usługi oraz zawarte w nich funkcjonalności, elementy tekstowe, graficzne, zdjęcia, aplikacje, bazy danych, programy komputerowe, arkusze, formularze, skrypty, animacje, w zakresie w jakim stanowią utwory, znaki towarowe lub bazy danych, podlegają ochronie określonej w przepisach prawa, w szczególności ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2134).
2.      Prawa do powyższych utworów, znaków towarowych i baz danych, przysługują Usługodawcy lub odpowiednio podmiotom, których materiały, na podstawie współpracy z Usługodawcą, są udostępniane w ramach Usługi, z zastrzeżeniem że nie dotyczy to Danych zamieszczanych przez Użytkownika.
3.      Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z powyższych utworów, znaków towarowych i baz danych wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie i wyłącznie w ramach korzystania z Usługi, za pośrednictwem sieci Internet, bez prawa do ich modyfikacji.

 

§ 7.

Odpowiedzialność Usługodawcy

1.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w przypadkach wskazanych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.
2.      Usługodawca nie gwarantuje, że Usługa spełni wymagania Użytkownika lub że działanie Usługi będzie nieprzerwane i wolne od błędów. Usługodawca nie udziela żadnych gwarancji co do funkcjonalności lub użyteczności Usługi.
3.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania sprzętu komputerowego, oprogramowania i infrastruktury Użytkownika lub osób trzecich.
4.      Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy stosuje się w zakresie w jakim są one dopuszczalne w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy, Usługodawca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych bezwzględnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 

§ 8.

Odpowiedzialność Użytkownika

1.       Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w przypadkach wskazanych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.
2.       Niedozwolone jest zamieszczanie przez Użytkownika w Serwisie danych:

1)      o charakterze bezprawnym;
2)      naruszających prawa własności intelektualnej Usługodawcy lub osób trzecich;
3)      naruszających tajemnice prawnie chronione;
4)      naruszających dobre obyczaje, mających charakter obraźliwy lub wulgarny.

3.       W przypadku, gdy Użytkownik lub jakakolwiek osoba trzecia stwierdzi, iż Dane zamieszczone w Serwisie naruszają ich prawa, dobra osobiste, tajemnicę prawnie chronioną, inne przepisy prawa, dobre obyczaje lub w inny sposób ma charakter bezprawny, ma prawo powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.
4.       Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie z Serwisu danych będących przyczyną naruszenia.
5.       Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z Regulaminem.
6.       Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zamieszczeniem przez niego Danych w Serwisie. W szczególności Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej, dóbr osobistych osób trzecich oraz wszelkie roszczenia kierowane przez takie osoby trzecie w związku z zamieszczeniem przez Użytkownika Danych na Koncie i ich publikacją w Serwisie.

 

§ 9.

Ochrona danych osobowych

1.      Usługodawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia Usługi. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników dokonywane jest na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Polityce prywatności, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.
2.      Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:

1)      dane osobowe podawane niezbędne do świadczenia Usługi w zakresie:

a)      imię i nazwisko,
b)      numer wpisu,
c)      login,
d)      adres e-mail,
e)      numer telefonu (opcjonalnie),
f)       przynależność do samorządu;

2)      inne dane pozyskane lub wytworzone w toku korzystania z Usługi przez Użytkownika w zakresie:

a)      historia korzystania z Usługi,
b)      historia uzyskanych punktów szkoleniowych,
c)      dane i materiały wprowadzane lub umieszczane w Serwisie.

3.      Aktywność Użytkowników w trakcie korzystania z Usługi może być monitorowana, w celu potwierdzenia obecności.
4.      Usługodawca przetwarza Dane o których mowa w ust. 2 w czasie świadczenia Usługi oraz przez czas trwania cyklu doskonalenia zawodowego, z zastrzeżeniem danych zabezpieczonych w toku postępowań dyscyplinarnych, o których mowa w ustawie o radcach prawnych oraz wyjaśniających lub w związku z prowadzonym postępowaniem na żądanie organów państwowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.      Usługodawca udostępni Dane Użytkownika właściwej okręgowej izbie radców prawnych, zgodnie z podanym w panelu Użytkownika numerem wpisu na odpowiednią listę na dzień uczestnictwa w Szkoleniu. Zakres udostępnionych danych:

1)      imię i nazwisko;
2)      numer wpisu;
3)      data oraz Szkolenia lub zajęcia w których Użytkownik uczestniczył wraz z uzyskanymi punktami szkoleniowymi.

6.      Więcej informacji o przetwarzaniu danych zawartych jest Regulaminie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

 

§ 10.

Kontakt i postępowanie reklamacyjne

1.      Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą w sprawie Usługi pisemnie na adres: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok 16, 01-014 Warszawa lub elektronicznie na adres: e-mail: pomoctechniczna@oirpwarszawa.pl.
2.      Wszelkie oświadczenia związane z korzystaniem z Usługi, w tym oświadczenia dotyczące wypowiedzenia lub zmiany umowy o świadczenie Usługi będą kierowane do Użytkownika w formie pisemnej lub elektronicznej na wskazane przez Użytkownika adresy.
3.      Usługodawca może również kontaktować się z Użytkownikiem w formie telefonicznej – na wskazany przez Użytkownika numer telefonu.
4.      Użytkownik ma obowiązek podania aktualnych danych do korespondencji. W razie zmiany danych do korespondencji Użytkownik ma obowiązek poinformować o tym fakcie Usługodawcę, przy czym do czasu otrzymania zawiadomienia przez Usługodawcę, doręczenie dokonane na dotychczasowy adres uważa się za skuteczne.
5.      Zgłoszenia i reklamacje powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie przez Usługodawcę odpowiedzi na zgłoszenie dokonane przez Użytkownika (imię i nazwisko, adres kontaktowy lub adres e-mail).
6.      Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację Użytkownika w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

 

§ 11.
Postanowienia końcowe

1.      Użytkownik nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie Usługi na osoby trzecie.
2.      Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany w Regulaminie są udostępniane na Platformie EAR oraz komunikowane z wyprzedzeniem Użytkownikom w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi.
3.      Zmiana adresów stron internetowych, adresów poczty elektronicznej lub numerów telefonów wskazanych w Regulaminie, nie stanowi zmiany Regulaminu i jest komunikowana Użytkownikom na stronie Serwisu.
4.      Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usługi po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza akceptację nowego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Użytkownik jest obowiązany poinformować o tym Usługodawcę. Brak akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczny z rezygnacją z korzystania z Usługi.
5.      W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
6.      Regulamin stosuje się z dniem opublikowania na stronie internetowej Usługodawcy.


Summary

Polityka prywatności

Full policy

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie, ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa (zwana dalej „Administratorem”), NIP: 526-025-09-43.

Administrator dba o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Administrator przetwarza wyłącznie takie dane, które są dopuszczalne przez prawo oraz w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu ich przetwarzania. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym również „RODO”.

Cel i zakres przetwarzanych danych. Serwisy internetowe Administratora mogą przetwarzać dane, które nie zawierają danych kontaktowych użytkownika, ale mogą być wykorzystane do identyfikacji określonego urządzenia, za pomocą którego uzyskuje on dostęp do serwisu. W połączeniu z innymi danymi, pozyskiwane przez Administratora dane mogłyby jednak zostać wykorzystane w celu identyfikacji użytkownika. W taki sposób Administrator może pozyskiwać np.: dane demograficzne, adresy IP oraz identyfikatory internetowe, jak również dane uzyskiwane z plików cookies. Pozyskane w ten sposób dane Administrator wykorzystuje w celu umożliwienia identyfikacji sesji użytkownika, dostosowania wyświetlanych treści oraz w celach statystycznych.

Ponadto, w zależności od charakteru relacji, Administrator może gromadzić różne kategorie danych osobowych podawanych bezpośrednio przez użytkowników. Zakres danych jest uzależniony od charakteru relacji i może obejmować takie dane jak: Imię i nazwisko, dane adresowe i kontaktowe, dane potwierdzające przynależność do określonej grupy zawodowej, numer wpisu, PESEL. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników w następujących celach:

 1. Autoryzacji oraz przyznania dostępu do zasobów Administratora,
 2. Umożliwienia rejestracji na organizowane lub wspierane przez Administratora wydarzenia,
 3. Administrowania serwisami,
 4. Zapewnienia zgodności z prawem oraz bezpieczeństwa funkcjonowania serwisów Administratora,
 5. Prowadzenia analiz statystycznych.

W pewnych sytuacjach podanie danych może być niezbędne dla realizacji działań na żądanie użytkownika (np. rejestracja do usług lub wydarzeń).

Podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być:

 1. Udzielona przez użytkownika zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO): W pewnych sytuacjach Administrator może poprosić o udzielenie zgody na wykorzystanie danych osobowych. Cel wykorzystania danych zawsze jest podawany w treści zgody. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, za pośrednictwem specjalnie przygotowanych ku temu funkcjonalności serwisów Administratora lub poprzez kontakt na adres e-mail. Należy pamiętać, że wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 2. Konieczność przetwarzania dla realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub dla wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO): W pewnych okolicznościach Administrator może mieć obowiązek przetwarzania danych osobowych użytkownika w celu zachowania zgodności przepisami prawa (np. obowiązek utrwalenia złożonego przez użytkownika oświadczenia) lub wypełnienia zobowiązań Administratora wynikających z umowy, której stroną jest dany użytkownik (np. regulamin wybranego serwisu). Administrator będzie przechowywał dane osobowe w czasie trwania umowy oraz w czasie trwania obowiązków prawnych
 3. Realizacja uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej (art. 6 ust.1 lit. f RODO), o ile będą one przeważać nad prawami i wolnościami użytkownika. Takimi uzasadnionymi interesami mogą być w szczególności: prowadzenie komunikacji z użytkownikami, zapewnienie bezpieczeństwa serwisów Administratora oraz prowadzenie analiz statystycznych, archiwizacja danych dla spełnienia wymagania rozliczalności oraz ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, a także ochrona przed takimi roszczeniami. Dane będą przechowywane w okresie przedawnienia poszczególnych roszczeń.

Ujawnianie danych. Administrator co do zasady nie udostępnia danych użytkowników innym podmiotom, chyba że obowiązek takiego ujawnienia wynika z przepisów prawa (np. ujawnienie na żądanie uprawnionych organów) lub jest niezbędne dla realizacji i odbywa się na żądanie użytkownika (np. w przypadku rejestracji na wydarzenia organizowane przez zewnętrznych dostawców).

Dostęp do danych użytkownika mogą posiadać podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (podwykonawcy i dostawcy), w tym zapewniający wsparcie techniczne funkcjonowania serwisów Administratora.

Przekazanie danych do państw trzecich. Niektórzy odbiorcy danych mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, niezapewniającym odpowiedniego stopnia ochrony („Państwo trzecie”). W każdym przypadku przekazanie takie odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem właściwych zabezpieczeń związanych z takim przetwarzaniem danych, w tym w szczególności na podstawie umowy z odbiorcą danych z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację użytkowników. Przetwarzanie zautomatyzowane, w tym profilowanie może polegać na analizie i ocenie danych użytkownika celem dostosowania zachowania serwisów do konfiguracji urządzenia oraz oprogramowania, z którego użytkownik korzysta jak również do preferencji użytkownika.

Prawa użytkowników. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, użytkownicy posiadają szereg uprawnień. Administrator zapewnia respektowanie wszystkich praw użytkowników wynikających z RODO i innych przepisów prawa:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych – Każdy użytkownik może domagać się uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych.
 2. Prawo sprostowania danych osobowych – Użytkownik może domagać się poprawienia danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.
 3. Prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – Użytkownik może domagać się usunięcia wszystkich swoich danych w niektórych przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (o ile stanowiła jedyną podstawę przetwarzania) lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. Ważne! Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Prawo sprzeciwu – Użytkownik może w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w wypadku, w którym dane użytkownika są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (np. w celu prowadzenia statystyk i analiz). W takim wypadku Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione: (1) podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub (2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Użytkownik może domagać się „zablokowania” danych (tj. ograniczenia wszelkich operacji przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania) w określonych sytuacjach, m.in. w czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne, lecz ich przechowywanie jest potrzebne użytkownikowi np. do ochrony jego praw.
 6. Prawo do przenoszenia danych osobowych – Użytkownik może domagać się otrzymania danych, które dostarczył, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może żądać uzyskania tych danych lub przesłania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

Ponadto, w razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych. W celu realizacji swoich praw oraz w przypadku wszelkich pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie zapraszamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@oirpwarszawa.pl lub bezpośrednio z Administratorem pod adresem oirp@oirpwarszawa.pl lub pisząc na adres siedziby Administratora.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie Adres: ul. Żytnia 15 lok. 16, 01-014 Warszawa

 

Pliki cookies

Serwis ear.oirpwarszawa.pl używa technologii śledzących, w tym plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron i podstron Administratora, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Do monitorowania informacji o użytkownikach Administrator wykorzystuje narzędzia Google Analytics, które rejestrują zachowanie użytkownika na stronie. Więcej informacji na temat wykorzystania narzędzi Google Analytics przez Administratora znajduje się na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Aby dać użytkownikom korzystającym z naszych stron więcej możliwości wyboru sposobu, w jaki wykorzystywane są ich dane zbierane za pomocą narzędzi Google Analytics, Google opracował dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek komunikuje się z protokołem Google Analytics JavaScript (ga.js), aby przekazać informacje, że dane o odwiedzinach witryny nie powinny zostać przesłane do Google Analytics. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics nie blokuje przesyłu danych do samej strony internetowej lub innych sieciowych usług analitycznych.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści. Administrator stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard swoich stron, a zebrane dane są wykorzystywane przez Administratora jedynie w celu optymalizacji działań.

Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

 1. niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies